• Finansowanie i zakup

  • Finansowanie i zakup

  • Finansowanie i zakup

Zakup gotówkowy

  • Zakup gotówkowy jest podstawową formą zakupu produktów.
  • Kompletny nowy zestaw pomiarowy RTK GNSS GINTEC G10 oferujemy w cenie od 16 000 zł netto
  • Istnieje możliwość zakupu samego wybranego odbiornika RTK GNSS z akcesoriami podstawowymi (baterie, ładowarka, kabel do zasilania zewn.)

Finansowanie

Alternatywną formą do zakupu sprzętu za gotówkę jest nabycie sprzętu w formie leasingu. Jest to sposób umożliwiający szybkie dysponowanie sprzętem bez angażowania dużego wkładu finansowego. Procedura nabycia sprzętu w formie leasingu jest bardzo prosta i szybka, a do podpisania umowy leasingowej niezbędne są jedynie podstawowe dokumenty firmy.

Duża różnorodność możliwych wariantów leasingu umożliwia Klientowi wybór oferty najlepiej odpowiadającej Jego możliwościom finansowym oraz innym wymaganiom. Zapraszamy Państwa do zapoznania się z informacjami dotyczącymi tej formy zakupu.

Leasing

Leasing jest drugą, obok kredytu, najpopularniejszą formą finansowania inwestycji, która umożliwia korzystanie z rzeczy, a w ostatecznym rozrachunku - także jej nabycie, bez konieczności jednorazowego angażowania dużych środków własnych.

Przez cały czas trwania umowy leasingowej jej przedmiot pozostaje własnością leasingodawcy (finansującego), natomiast leasingobiorca (korzystający) - w zamian za zapłatę ustalonych rat leasingowych - wykorzystuje ten przedmiot do swoich celów gospodarczych.

Intensywny rozwój leasingu w Polsce nastąpił od początku lat 90-tych XX wieku - początkowo funkcjonował on jednak jako tzw. "umowa nienazwana", co oznacza, że nie był wprost zdefiniowany w Kodeksie cywilnym, a dopuszczalność jego stosowania wywodzono z zasady swobody kontraktowania. Przez wiele lat brakowało również odpowiedniej regulacji w zakresie przepisów wyznaczających konsekwencje podatkowe leasingu, mających dla stron tej umowy zasadnicze znaczenie i w dużej mierze decydujących o jego atrakcyjności. Stan ten diametralnej zmianie w latach 2000 i 2001. Najpierw - 9 grudnia 2000 roku weszła w życie Ustawa z dnia 26 lipca 2000r. zmieniająca Kodeks cywilny, która wprowadziła do tego aktu przepisy dotyczące umowy leasingu, a następnie (Ustawą z dnia 9 września 2001r.) odpowiednio zmieniono w tym zakresie przepisy podatkowe.

Obecnie leasing uregulowany jest zarówno od strony cywilnoprawnej (Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z dnia 18 maja 1964r. z póĽn. zm.), jak i w ustawach podatkowych,(Ustawa z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity - Dz. U. z dnia 31 marca 2010r. z póĽn. zm. oraz Ustawa z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity - Dz. U. z dnia 13 lipca 2000r. z póĽn. zm.) przepisy dotyczące tej umowy znajdziemy również w Ustawie z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości Ustawa z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (tekst jednolity - Dz. U. z dnia 17 września 2009r. z póĽn. zm.).

Kodeks cywilny definiuje umowę leasingu - jako umowę, w ramach której jedna strona (finansujący) zobowiązuje się, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, nabyć rzecz od oznaczonego zbywcy na warunkach określonych w tej umowie i oddać tę rzecz drugiej stronie (korzystającemu) do używania albo używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony, a korzystający zobowiązuje się zapłacić finansującemu w uzgodnionych ratach wynagrodzenie pieniężne, równe co najmniej cenie lub wynagrodzeniu z tytułu nabycia rzeczy przez finansującego.

Tradycyjnie rozróżnia się kilka podstawowych rodzajów leasingu (podział uzależniony jest od przyjętych kryteriów):

  • leasing operacyjny i leasing finansowy,
  • leasing złotówkowy i leasing denominowany w walucie obcej,
  • leasing zwrotny,

Poniżej w postaci tabelarycznej przedstawiono ogólne porównanie leasingu operacyjnego i finansowego.
 

  Leasing operacyjny Leasing finansowy
Minimalny okres 27 miesięcy 60 miesięcy
Maksymalny okres 60 miesięcy 60 miesięcy
Własność przedmiotu Leasingodawca Leasingodawca
Koszt usyskania przychodu (podatkowo) Całkowita opłata leasingowa Część odsedkowa opłaty, amortyzacja
Wykorzystanie majątku trwałego Leasingodawca/Klient Klient
Rozliczenie VAT Płatny od poszczególnych opłat Od sumy poszczególnych opłat z pierwsza opłatą


Firma MaxNet współpracuje z pewną i wiarygodną firmą leasingową posiadającą bardzo ciekawą ofertę dla każdego Klienta. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji prosimy o kontakt z jednym z naszych biur.

Odroczona płatność

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom oferujemy możliwość zakupu sprzętu z odroczoną płatnością. W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt.

Zostaw sprzęt w rozliczeniu

Proponujemy oddanie użytkowanego sprzętu w rozliczeniu przy zakupie. Propozycja dotyczy zarówno oferty MAXNET dotyczącej sprzętu nowego występującego w bieżącej ofercie jak również sprzętu używanego. Po uzgodnieniu z Klientem ceny za sprzęt używany oddawany w rozliczeniu - ustalona kwota byłaby odejmowana od ceny za pożądany sprzęt występujący w przedstawionej ofercie. Propozycja niniejsza dotyczy sprzętu firm: HEMISPHERE GNSS, LEICA, TRIMBLE, TOPCON, SOKKIA i SPECTRA PRECISION. Jesteśmy zainteresowani sprzętem zarówno do pomiarów satelitarnych (odbiorniki GNSS), jak i pomiarów klasycznych (tachimetry, niwelatory).